ارتفاع سنج ورنیه ای پایه دار آسیمتو 621 | نوین تکنیک فروش ارتفاع سنج ورنیه ای پایه دار آسیمتو 621 | نوین تکنیک فروش
TEL: ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
لوگوی نوین تکنیک

ارتفاع سنج ورنیه ای پایه دار آسیمتو 621

ارتفاع سنج ورنیه ای پایه دار آسیمتو 621 وسیله ای برای اندازه گیری ارتفاع از سطح زیرین پایه می باشد. این ابزار دارای پایه نگهدارنده ثابت بوده تا دقت ابزار را افزایش دهد. از ارتفاع سنج برای اندازه گیری عمق نیز استفاده می شود. این ابزار دارای دقت بالایی میانگین 0.04 میلی متر می باشد. ارتفاع سنج آسیمتو از رنج 0 میلی متر تا 1000 میلی متر در مدل های مختلف موجود می باشد.

مدل، دقت و رنج ارتفاع سنج ورنیه ای پایه دار آسیمتو 621 به شرح زیر می باشد.

0-8" / 0-200mm 1/128" / 0.05mm ± .0015" 621-08-0L
0-12" / 0-300mm 1/128" / 0.05mm ± .0015" 621-12-0L
0-12" / 0-300mm 1/128" / 0.05mm ± .0015" 621-12-0
0-20" / 0-500mm 1/128" / 0.05mm ± .0015" 621-20-0
0-24" / 0-600mm 1/128" / 0.05mm ± .0020" 621-24-0
0-40" / 0-1000mm 1/128" / 0.05mm ± .0020" 621-40-0
0-8" / 0-200mm .001” / 0.02mm ± .0015" 621-08-2L
0-12" / 0-300mm .001” / 0.02mm ± .0015" 621-12-2L
0-12" / 0-300mm .001” / 0.02mm ± .0015" 621-12-2
0-20" / 0-500mm .001” / 0.02mm ± .0015" 621-20-2
0-24" / 0-600mm .001” / 0.02mm ± .0020" 621-24-2
0-40" / 0-1000mm .001” / 0.02mm ± .0020" 621-40-2

0-200mm / 0-8" 0.05mm / 1/128” ± 0.05mm 621-08-0L
0-300mm / 0-12" 0.05mm / 1/128” ± 0.05mm 621-12-0L
0-300mm / 0-12" 0.05mm / 1/128” ± 0.05mm 621-12-0
0-500mm / 0-20" 0.05mm / 1/128” ± 0.08mm 621-20-0
0-600mm / 0-24" 0.05mm / 1/128” ± 0.10mm 621-24-0
0-1000mm / 0-40" 0.05mm / 1/128” ± 0.10mm 621-40-0
0-200mm / 0-8" 0.02mm / .001” ± 0.03mm 621-08-2L
0-300mm / 0-12" 0.02mm / .001” ± 0.04mm 621-12-2L
0-300mm / 0-12" 0.02mm / .001” ± 0.04mm 621-12-2
0-500mm / 0-20" 0.02mm / .001” ± 0.05mm 621-20-2
0-600mm / 0-24" 0.02mm / .001” ± 0.07mm 621-24-2
0-1000mm / 0-40" 0.02mm / .001” ± 0.07mm 621-40-2


انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : ۰۲۱۶۶۷۰۲۵۰۷
Email: info [at] novinteknik [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Novinteknik Corporation